Volby


2018 – Volby do zastupitelstev obcí – 5. a 6. října 2018

Právo volit má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného členského státu EU, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu. V případě cizinců (občanů EU) je podmínkou výkonu volebního práva předchozí zápis do dodatku stálého seznamu voličů, o který se žádá na OÚ Vřesovice.

Překážkami výkonu volebního práva jsou

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo

d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

HARMONOGRAM-MV

Počítání-lhůt

https://obecvresovice.cz/wp-content/uploads/2018/07/Počítání-lhůt.pdf

Informace Ministerstva vnitra k podávání kandidátních listin

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích…

Informace Ministerstva vnitra ke kandidatuře volební strany typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-volebni-strany-typu-nezavisly-kandidat-a-sdruzeni-nezavislych-kandidatu-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci.aspx

Způsob tvorby okrskových volebních komisí při volbách do zastupitelstev obcí

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (tj. do 5. září 2018) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.

Není-li shora popsaným způsobem dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do zastupitelstva obce a nejsou-li náhradníci z týchž volebních stran, jejichž zástupcům zaniklo členství, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

Členem okrskové volební komise může být
státní občan České republiky a státní občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky a

a) který alespoň v den složení slibu (12.09.2018) dosáhl věku nejméně 18 let,

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a

c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

_____________________________________________________________________________

2018 – volby prezidenta ČR – 12. a 13. 1. 2018 (příp. II. kolo 26. a 27. 1. 2018)

7. oznámení o době a místu konání 2. kola volby

zákon č. 275-2012 Sb.

Žádost o vydání volič. průkazu k volbě prezidenta ČR

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v nemocnici nebo v obdobném zařízení

 

____________________________________________________________________________

2017 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 20. a 21. 10. 2018

vyhláška MV 233-2000 Sb.

zákon 247-1995 Sb.

žádost-o-vydání-volič.-průkazu

plná moc k vydání volič. průkazu

20.,21. 10. 2017-volič. průkazy

informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí…

Vřesovice-výsledky voleb

___________________________________________________________________________

2016 – Volby do Senátu Parlamentu a zastupitelstev krajů 7. a 8. 10. 2016

informace-o-zpusobu-hlasovani-ve-volbach-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky